Lost and Found!!

“The true college will ever have one goal – not to earn meat, but to know the end and aim of that life which meat nourishes.” W.E.B Du Bois “Hey everyone, if you are looking for Consulting 101, it’s actually in the next room and please feel free to leave”, the moderator announces after …... Continue Reading →

Re: Vài dòng tâm sự: Thời đi học – Ams và Tộ — An Insecure Me

Hai người bạn thân. Hai trải nghiệm. Hai cách nhìn. Nhưng chung một giá trị. Nghĩ đến Ams, trước hết CA nghĩ đến những mối quan hệ bạn bè chắp vá đầy tính vụ lợi. CA cảm giác tình bạn ở đây (cụ thể là ở lớp CA) như một trái bóng, người này tung cho... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: